Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie, z siedzibą Cmolas 286, 36-105 Cmolas, reprezentowana przez Dyrektora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Zenona Steca –  z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: steczenek@gmail.com.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w tym korzystanie z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – z ich wypożyczaniem i zwrotem, a także związanych z wypełnieniem innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
  2. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub konieczności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym filiom biblioteki, podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz  (obsługa informatyczna itp.).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji w/w celów lecz nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczania zasobów biblioteki oraz brakiem mozliwości zawarcia stosownej umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.