Deklaracja Dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-01-06

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.                      

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

– zmiana wielkości czcionki

– zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Magda, e-mail  biblcmolas@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2837725. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejścia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie zaprojektowano od strony północnej. Istnieją dwa dostępne dla uczestników wejścia. Żadne z wejść nie posiada udogodnień na osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku biblioteki na parterze mieszczą się wypożyczalnia literatury popularnonaukowej, wypożyczalnia dla dorosłych, pomieszczenie biurowe, czytelnia internetowa, dwa korytarze, dwa pomieszczenia magazynowe, toaleta, kotłownia, piwnica i klatka schodowa. Wszystkie w/w pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i nie ma szczególnych utrudnień dla poruszających się na wózku inwalidzkim. Piętro z parterem połączone jest schodami . W budynku nie ma windy. Na piętrze znajduje się korytarz, pomieszczenie magazynowe, archiwum dokumentów, korytarz wystawowy oraz wypożyczalnia i czytelnia oddziału dla dzieci.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi wewnątrz budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie nie posiada wyznaczanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą złożyć wniosek o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głucho-niewidomych). Wniosek należy złożyć przynajmniej 5 dni przed umówionym spotkaniem. Wniosek może być złożony drogą mailową na adres biblcmolas@wp.pl lub drogą telefoniczną na nr 172837725.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie deklaruje podjęcie działań w celu  poprawienia obecnej sytuacji w zakresie dostępności , w szczególności , jeśli chodzi o stronę internetową, która do końca 2021 roku zostanie dostosowana do wymagań prawnych oraz wydzielenie  miejsca parkingowego , które również zostanie wydzielone do końca 2021r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.