Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich

Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska zostało otwarte w dniu 26 stycznia 2013r. w Ostrowach Tuszowskich. Centrum powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz stworzenie podstaw instytucjonalnych do podejmowania skoordynowanych działań w zakresie formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej na terenie gminy Cmolas.

Centrum ma służyć dzieciom i młodzieży podczas zajęć szkolnych, głównie z biologii i przyrody. Duża liczba eksponatów służy pomocy w przyswajaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Utworzono tzw. kąciki tematyczne. Jednym z nich jest kącik myśliwski, w którym znajdują się spreparowane zwierzęta, innym kącik dendrologiczny, a w nim krążki z drzew rosnących na terenie Puszczy sandomierskiej, jest także kącik geologiczny.

Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich służyć ma uczniom szkół z terenu gminy Cmolas. Korzystać z niego mogą także zorganizowane wycieczki szkolne, osoby indywidualne, turyści oraz studenci kierunków przyrodniczych. W zamyśle twórców, Centrum służyć ma organizowaniu pogadanek i prelekcji, warsztatów, plenerów malarskich, wystaw oraz konferencji popularno-naukowych, konkursów, których myślą przewodnią są tematy związane z ochroną środowiska. W trakcie zajęć prowadzonych na terenie Centrum uczestnicy zapoznawani są z chronionymi gatunkami roślin, zwierząt, grzybów a także z funkcjonowaniem różnego rodzaju ekosystemów. Zajęcia uwrażliwiają na otaczającą przyrodę, wyrabiają umiejętności samodzielnego obserwowania przyrody, kształtują właściwe postawy wobec środowiska, zapoznają z przyczyna powstania i skutkami zanieczyszczeń oraz uczą racjonalnego korzystania z przyrody. Centrum wyposażone jest w salę dydaktyczno-wizualną, zaopatrzoną w odpowiedni sprzęt audio-wizualny.

Na terenie Centrum znajduje się Zielona Szkoła, gdzie obserwować można różne gatunki drzew, krzewów, roślin zielonych, zwierząt i ptaków oraz dwa zadaszone miejsca tzw. Grzybki, urządzone w celu rozpalenia ogniska, służyć mogą również do prowadzenia zajęć w plenerze. Atrakcją kulturową Centrum jest kapliczka św. Floriana – patrona strażaków, zlokalizowana przy remizie strażackiej znajdującej się na terenie posesji szkoły.

CEE służyć ma również miejscowym grupom działającym na terenie Ostrów Tuszowskich np. Koła Gospodyń Wiejskich czy Stowarzyszeniu „Ostrowy” a także stanowić miejsce spotkań miejscowej młodzieży.

Możliwość komentowania jest wyłączona.